The sleeping giant wakes! (“Erwachende Germania” – Christian Köhler, 1848/49)

The sleeping giant wakes! (“Erwachende Germania” – Christian Köhler, 1848/49)

Leave a Reply